Sovětice a Horní Černůtky
Znak obcí Sovětice a Horní Černůtky
Horní Černůtky
SDH Sovětice
 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Obecní úřad a hasičská zbrojnice

 • Sovětice - Petříkův statek

 • Sovětice - Dětské hřiště

 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Zástavba obce

 • Sovětice - Hřiště

 • Sovětice - Hospoda U Rechů

 • Sovětice - Pomník 1. světová válka

 • Sovětice - Letecký pohled

 • Sovětice - Zvonička

 • Horní Černůtky - Náves

 • Horní Černůtky - Kulturní dům

 • Horní Černůtky - Myslivecká bažantnice

 • Horní Černůtky - Střelnice

 • Horní Černůtky - Odchovna bažantnice

 • Horní Černůtky - Písník

 • Horní Černůtky - Dětské hřiště

 • Horní Černůtky - Letecký pohled

Dotace obce » Rok 2017

Nadace ČEZ

Dobrý den,
Správní rada Nadace ČEZ schválila poskytnutí nadačního příspěvku vašemu projektu Revitalizace zeleně v obci Sovětice v grantovém řízení Stromy v částce 132391 Kč.
Gratuluji vám a současně si Vás dovoluji požádat o zaslání povinných dokumentů v listinné podobě poštou, které jsou nezbytnou podmínkou pro uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku.
 
Aktuální dokumenty v listinné podobě musí být platné k datu odeslání Žádosti o nadační příspěvek. Údaje v nich uvedené musí být shodné s údaji v Žádosti a v souladu se Stanovami vaší organizace:
1. Žádost o nadační příspěvek s podpisem statutárního zástupce  (výtisk vámi odeslané el.  žádosti, kterou znovu otevřete pomocí uloženého bezpečnostního klíče na  www.nadacecez.cz)
2. Doklad o zřízení nebo vedení bankovního účtu žadatele (smlouva s uvedením čísla účtu nebo potvrzení z banky k účtu, který je uveden v žádosti) – originál nebo úředně ověřená kopie
3. Originál výpisu z veřejného rejstříku podle zákona č. 304/2013 Sb. - na tento výpis je aplikován mechanis-mus autorizované konverze podle zákona 300/2008Sb., kterou poskytují kontaktní místa veřejné správy Czech POINT nebo příslušné rejstříkové soudy) - originál nebo úředně ověřená kopie; ve výpise musí být uvedeno aktuální složení statutárního orgánu (nebo z jiného veřejného rejstříku (evidovaných právnických osob, školských právnických osob); ve výpise musí být uvedeno aktuální složení statutárního orgánu.
Právnické osoby nezapsané ve veřejném rejstříku doloží:
3.1 Doklad o jmenování/volbě statutárního zástupce (zápis z valné hromady, zápis z členské schůze apod. – úředně ověřená kopie nebo originál
3.2 Doklad o registraci (zřizovací listina, stanovy, statut, společenská smlouva apod. (obec nedokládá) – kopie
3.3 Doklad o přidělení IČ (dokument vydaný ČSÚ, výpis z registru osob, výpis z veřejného rejstříku, který získáte na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT nebo na příslušném rejstříkovém soudu) – kopie
4. Registr smluv - Vyjádření o povinnosti zveřejňovat smlouvy - v případě, že je schválený nadační příspěvek vyšší než 50 tisíc korun, dodá žadatel Vyjádření o povinnosti zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb. Formulář tohoto dokumentu je ke stažení na webových stránkách nadace - originál.
5. Je-li kontaktní osobou právnická osoba odlišná od žadatele nebo fyzická osoba, která není zaměstnan¬cem nebo členem orgánu žadatele, předloží žadatel plnou moc, na jejímž základě podle § 441 č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, je taková osoba oprávněna za žadatele ve věci projektu jednat – kopie
6. Je-li správní radou schválena nižší částka - Dodatek k žádosti o nadační příspěvek s úpravou položko¬vého rozpočtu. (tzn. položky zůstanou zachovány, úprava se týká pouze částek. Formulář tohoto dokumentu je ke stažení na webových stránkách nadace.
7. Výpis z katastru nemovitostí (lokalita pro výsadbu stromů) - kopie
8. Zobrazení výsadby stromů do mapy či fotografie
 
V případě vlastnictví pozemku jiným vlastníkem - zaslání kopie písemné dohody/ souhlasu s vlastníkem po-zemku o umožnění výsadby a udržování vysazené zeleně po dobu minimálně 5 let - kopie
Uvedené dokumenty jsou nezbytnou podmínkou pro uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku.
Požadované dokumenty zašlete, prosím, co nejdříve (nejpozději do 30 dnů) na uvedenou adresu Nadace ČEZ.
Po kontrole správnosti všech doručených dokumentů připravíme smlouvu a po jejím oboustranném podepsání (příp. po zveřejnění v registru smluv, jste-li osobou povinnou) vám převedeme peníze na účet, uvedený v žádosti.
Návod, jak projekt správně vyúčtovat, najdete na našich stránkách www.nadacecez.cz.
Kontaktní osobou je pro Vás koordinátorka projektů:
Jindra Košťálová, Nadace ČEZ, Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, tel.: 211 046 725, jindra.kostalova@cez.cz
 
S pozdravem
Mgr. Michaela Ziková, MBA
místopředsedkyně správní rady a ředitelka Nadace ČEZ

© Copyright 2006 - 2014  Obec Sovětice