Sovětice a Horní Černůtky
Znak obcí Sovětice a Horní Černůtky
Horní Černůtky
SDH Sovětice
 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Obecní úřad a hasičská zbrojnice

 • Sovětice - Petříkův statek

 • Sovětice - Dětské hřiště

 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Zástavba obce

 • Sovětice - Hřiště

 • Sovětice - Hospoda U Rechů

 • Sovětice - Pomník 1. světová válka

 • Sovětice - Letecký pohled

 • Sovětice - Zvonička

 • Horní Černůtky - Náves

 • Horní Černůtky - Kulturní dům

 • Horní Černůtky - Myslivecká bažantnice

 • Horní Černůtky - Střelnice

 • Horní Černůtky - Odchovna bažantnice

 • Horní Černůtky - Písník

 • Horní Černůtky - Dětské hřiště

 • Horní Černůtky - Letecký pohled

Obecní úřad » Informace

Obecní úřad Sovětice

V souladu s ustanovením § 5 odstavece 1 písmena a) až g) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zveřejňuje Obecní úřad Sovětice, jako povinný subjekt, následující informace vztahující se k jeho působnosti.

Obec Sovětice vznikla jako uzemní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, zákona č. 1/1993 Sb. - Ústava České republiky a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

K plnění úkolů v samostatné i přenesené působnosti je zřízen Obecní úřad, v jehož čele stojí starosta.

Základní údaje o obecním úřadu

Název: Obecní úřad Sovětice
Sídlo: Sovětice 25, 503 15 Nechanice
Starosta: Krátký Aleš
Místostarosta: Šolc Miroslav

Zastupitelstvo obce

Nejvyšším orgánem obce je zastupitelstvo obce, které pracuje ve složení:

Krátký Aleš - starosta,
Šolc Miroslav - místostarosta,
Hladíková Eva - člen zastupitelstva,
Podubecký Jiří - stavební výbor,
Šubrt Pavel - kontrolní výbor,
Ing.Petřík Radek - finanční výbor,
Hlavatá Hana - kulturní výbor

Tyto orgány jsou volené, rozsah jejich pravomocí je dán zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění.

Místo a způsob získávání informací

Informace lze požadovat v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách, ústní formou, podáním písemné žádosti nebo prostřednictvím telekomunikačního zařízení. Odpovědi na ústní žádost jsou podávány rovněž ústně, neformálně a bezplatně. Pokud je žadatelem požadována informace již zveřejněná, může být žadatel na tuto informaci odkázán. Způsob získávání informací je v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Místo a způsob podávání stížnosti, žádosti,
návrhu, podnětu, či jiného dožádání

Stížnost, žádost, návrh, podnět, či jiné dožádání lze podat v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách, nebo prostřednictvím pošty na adresu obecního úřadu. Žádost je podána dnem jejího doručení povinnému subjektu. Žádost musí mít veškeré náležitosti dané právnímy předpisy.

Rozhodnutí lze obdržet

Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele a to osobně nebo prostřednictvím pošty do 15 dnů od podání žádosti.

Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí

Odvolání lze podat v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách, nebo prostřednictvím pošty na adresu obecního úřadu a to ve lhůtách dle §16 odstavec 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. K tomuto účelu se nepoužívá zvláštní formulář.

Postup při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání

Postup při vyřizování je v souladu s §14 odstavec 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Podání písemné informace se zpoplatňuje dle níže uvedeného sazebníku úhrad.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec jedná a rozhoduje

Zákon č. 1/1993 Sb. - Ústava České republiky
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

Sazebník úhrad

Sazebník vychází ve smyslu § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. z nákladů spojených s poskytnutím informací.

Náhrady za odeslání:
- dle platného tarifu České pošty.

Telekomunikační poplatky:
- vyvolá-li poskytování informace nutnost použití k jejímu zajištění či obstarání telekomunikační prostředky (telefon, Intemet, E-mail), bude náhrada nákladů účtována podle platných tarifů.

Nahlížení do spisu:
- bude-li žadatelem požadováno pouhé nahlížení do spisu, bude toto poskytováno bezplatně.

Výroční zprávy

Za rok 2000 nebyla podána žádná žádost o informace.
Za rok 2001 nebyla podána žádná žádost o informace.
Za rok 2002 nebyla podána žádná žádost o informace.
Za rok 2003 nebyla podána žádná žádost o informace.
Za rok 2004 nebyla podána žádná žádost o informace.
Za rok 2005 nebyla podána žádná žádost o informace.
Za rok 2006 nebyla podána žádná žádost o informace.
Za rok 2007 nebyla podána žádná žádost o informace.
Za rok 2008 nebyla podána žádná žádost o informace.
Za rok 2009 nebyla podána žádná žádost o informace.
Za rok 2010 nebyla podána žádná žádost o informace.
Za rok 2011 nebyla podána žádná žádost o informace.
Za rok 2012 nebyla podána žádná žádost o informace.

Závěrečná ustanovení

Veškeré informace jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Obecní úřad Sovětice zveřejňuje další informace vztahující se k jeho působnosti na úřední desce.

© Copyright 2006 - 2014  Obec Sovětice